TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK AZ ÖNKORMÁNYZAT WEB OLDALA ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

ELŐZMÉNYEK:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel

A www.gszai.hu weboldal üzemeltetője, a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (9071 Bem József u. 23., a továbbiakban szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.gszai.hu weboldal üzemeltetője, Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az oldal látogatói, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, mint ezen honlap üzemeltetője és Adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló) 2016/679 rendeletében (GDPR)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

1. FOGALMAK:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során:

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez kell
 • hozzájáruláson alapul
 • jogos érdek fűződik hozzá
 • közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás alapján beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató Adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. AZ ADATKEZELŐ AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ALATT BIZTOSÍTJA AZ ÉRINTETTEKNEK:

– Hozzáférési jogot

– Helyesbítéshez való jogot

– Törléshez való jogot

– Tiltakozáshoz való jogot

– Korlátozáshoz való jogot

– Adathordozáshoz való jogot

Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő elérhetőségen lehet írásban vagy személyesen érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében:

Név: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
Székhely: 9071 Gönyű, Bem József u. 23

Adatvédelmi tisztviselő: Ladányi Imre

Online elérhetőség: adatvedelem@gonyu.hu

Telefonos elérhetőség: +36307018575

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JELLEMZŐI

A www.gszai.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak

A kezelt személyes adatok köre

 1. A Honlapon keresztül bejelentések és egyéb üzenetküldéshez, név és email cím.
 2. A honlap használata során az Adatkezelő rendszere nem rögzíti az érintett IP címét és a látogatásra vonatkozó egyéb adatokat, viszont ezeket az információkat a honlap statisztikai adatainak megjelenítéséhez a Google Analytics a Google ingyenes szolgáltatása tárolja.
 3. Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fel kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig. Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai
 4. Rendezvényeken készülő fényképek, videofelvételek.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

a) A gszai.hu weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az adatkezelés időtartama: a böngészési adatok a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

b) A www.gszai.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 5 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény; 9071 Gönyű, Bem J u. 23,

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (9071 Gönyű, Bem József u. 23.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az ProfiTárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. Cégjegyzékszám: 03-09-121889 Adószám: 23173080-2-03 által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, KAPCSOLATI ADATAI

Név: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
Székhely: 9071 Gönyű, Bem József u. 23.
Online elérhetőség: info@gszai.hu
Telefonos elérhetőség: +36 (20) 2388755

Adatvédelmi tisztviselő: Ladányi Imre
Online elérhetőség: adatvedelem@gonyu.hu
Telefonos elérhetőség: +36307018575

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, KAPCSOLATI ADATAI

Név: Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Székhely: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
Online elérhetőség: jegyzo@gonyu.hu
Telefonos elérhetőség: 0696544090/2 és +36202596737

7. JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGEI

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Frissítve: 2021. február 24.